Odwiedź nas

ul.Mickiewicza 8
47-100 Strzelce Opolskie

Skontaktuj się z nami

+48 721 461 023
gabinet@twojapodolog.pl

Regulamin nabywania i realizacji bonów upominkowych

Regulamin nabywania i realizacji bonów upominkowych, realizowanych w Gabinecie Podologicznym Małgorzata Brolik

1. Informacje wstępne.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Bonów Podarunkowych.

2. Definicje:

Bon upominkowy, zwany dalej Bonem – bon na określony zabieg/pakiet zabiegów/określoną kwotę kupowany przez Zamawiającego.

Zamawiający –  osoba, która nabywa od Gabinetu bon upominkowy w zamian za przekazanie środków pieniężnych.

Obdarowany – Klient Gabinetu lub osoba trzecia, która posiada bon upominkowy.

Gabinet –  miejsce realizowania zabiegów ujętych w Bonie. Gabinet oznacza Małgorzata Brolik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Brolik Gabinet Podologiczny, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, pod adresem os. Osiedle Piastów Śląskich, nr 21, 47-100, Strzelce Opolskie, NIP: 7561830783, REGON: 160360326

3. Warunki ogólne.

Bony upoważniają do skorzystania z zabiegów wyszczególnionych w bonie lub zgodnie z obowiązującym cennikiem umieszczonym na stronie: https://www.twojapodolog.pl/cennik

Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty telefonicznie: 721 461 023 lub osobiście w Gabinecie.

Bon ważny jest przez 6 miesięcy od momentu jego nabycia. W tym czasie należy zarezerwować termin i skorzystać z zabiegu. Po okresie 6 miesięcy niewykorzystany Bon lub niewykorzystana część Bonu traci ważność.

Termin ważności Bonu można przedłużyć tylko w nadzwyczajnych sytuacjach losowych (np. nagły wyjazd za granicę, pobyt w szpitalu, ciąża, poród), pod warunkiem, że nastąpi to w okresie ważności Bonu.

Zakupione Bony nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.

Bony nie łączą się z promocjami i rabatami dostępnymi w Gabinecie.

Bon może być wykorzystany do zapłaty za zabiegi tylko i wyłącznie w okresie jego ważności.

4. Realizacja Bonu Podarunkowego

Bon należy okazać przed skorzystaniem z zabiegu.

W przypadku, gdy wartość zabiegu jest niższa niż wartość Bonu, Gabinet nie zwraca tej różnicy.

W przypadku, gdy wartość zabiegu przekroczy wartość Bonu, Obdarowany zobowiązany będzie dopłacić różnicę.

Bon może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt w Gabinecie.

Jeżeli Bon obejmuje zabiegi, które z powodu istnienia przeciwwskazań nie mogą zostać wykonane u Obdarowanego, istnieje możliwość ich zamiany na inne zabiegi o tej samej lub podobnej wartości.

W przypadku nie odwołania: telefonicznie (721 461 023) lub drogą mailową (gabinet@twojapodolog.pl) zarezerwowanej wizyty minimum 24 godziny przed zaplanowanym terminem, z bonu potrącana jest wartość umówionego zabiegu.

5. Reklamacje

Ewentualne reklamacje dotyczące wykonanych zabiegów przy użyciu bonu podarunkowego rozpatrywane są w terminie 14 dni od złożenia pisemnego roszczenia bezpośrednio w Gabinecie lub przesłanego pocztą na adres: Gabinet Podologiczny Małgorzata Brolik, os. Osiedle Piastów Śląskich, nr 21, 47-100, Strzelce Opolskie.

6. Postanowienia końcowe

Zamawiający bon podarunkowy jak również Obdarowany zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje go w całości.

Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Gabinecie Podologicznym oraz na stronie internetowej https://www.twojapodolog.pl.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.01.2022 roku i obowiązuje w odniesieniu do Bonów Podarunkowych wydanych począwszy od tej daty.

Zapraszamy do naszej kliniki: